اعتقاد راسخ ما بر این است که هر یک از اعضای تیم فنی ITNovin ملزم به رعایت نکات تخصصی درخصوص ارائه خدمات پشتیبانی باشند.