راه اندازی اکتیو دایرکتوری برای مدیریت شبکه های مایکروسافتی یکی از نیاز های اساسی است ، شبکه هایی که نیازمند مدیریت یکپارچه در دسترسی ها و کاربران شبکه دارند بایستی در شبکه انها راه اندازی اکتیو دایرکتوری انجام شود.