طراحی و پیاده سازی سرویس ها و تجهیزات امنیتی شبکه، راه اندازی و پیکربندی Firewall, IPS,WAF,…