طراحی و پیاده سازی شبکه های LAN/WAN، طراحی و پیاده سازی سرویس های ارزش افزوده شبکه، طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت و پایش شبکه