IP Service Level Agreement In Cisco

IP Service Level Agreement تکنولوژی IP SLA  انحصارا برای شرکت Cisco  می باشد.از این قابلیت برای مانیتور کردن ترافیک شبکه استفاده می شود.از دیگر مزایای IP SLA  بررسی Performance  میان چند شبکه یا مسیر می باشد. همچنین IP SLA  می تواند انواع مختلف بسته  را برای چک کردن کارایی و وضعیت Real-Time  مسیر شبیه سازی و تولید کند و اطلاعات کیفیتی هر مسیر یا شبکه را دریافت کند. اطلاعاتی که…

Read More