LAN Security Part 2

تو مقاله قبلی اهمیت و الزام وجود امنیت در LAN  را به خوبی درک کردیم و دیدیم برای جلوگیری از حملاتی مانند ARP Spoofing  باید از DAI  استفاده کرد که پیش نیاز آن  استفاده از DHCP Snooping  بود. قبل از بررسی Dynamic ARP Inspection یا همان DAI  بریم خطراتی که پروتکل DHCP  برای ما ممکن است ایجاد کند را باز کنیم. DHCP Attack DHCP  یک سرویس Server/Client  ای می باشد…

Read More