تنظیمات TCP/IP در لینوکس

در لینوکس بیشتر تنظیمات به دو صورت انجام میشود :   ۱- موقتی ۲-دائمی   تنظیمات موقتی تنظیماتی است که بعد از هر راه اندازی مجدد سیستم  یا راه اندازی مجدد سرویس دوباره به حالت قبل برمیگردد و تمامی تنظیماتی که ما انجام داده ایم از بین میرود.این نوع کانفیگ کردن زمانی کاربرد دارد که بخواهیم تنظیمات برای یه بازه زمانی مشخص استفاده شود و دائمی بودنشان برایمان مهم نیست.…

Read More