Netwatch در Mikrotik

Netwatch یک ابزار Monitoring پیشرفته که توسط آن می توان به کمک بسته های ICMP Ping و با توجه به جواب برگشتی از مقصد بسته های Ping ، رویداد ها ی مختلفی را بصورت خودکار بر روی روتر اعمال کرد. این ابزار Mikrotik بسیار شبیه به عملکرد IP SLA در روتر های ISR شرکت Cisco ولی با قابلیت بسیار محدود تر می باشد. وظیفه Netwatch مانیتور کردن وضعیت(Reachable or Unreachable)…

Read More