BotNets-Part 2

شبکه‌های بات: شبکه بات در واقع مجموعه‌ای از سیستم‌های کامپیوتری آلوده است که در سراسر دنیا پراکنده شده‌اند و توسط رییس بات هدایت می‌شوند. نوع ارتباط کامپیوترها در این شبکه‌ها معماری‌های متفاوتی را برای آن‌ها ایجاد کرده است. یکی از متداول‌ترین معماری‌ها، معماری  Client-Server است که در کنار پایداری کم، توان کنترل تعداد زیادی بات را دارد. معماری دیگر که معماری Peer to Peer نام دارد، پایداری بیشتری داشته و…

Read More