everything about tcp connection part 2

در مقاله قبل علاوه بر آشنایی با قسمتهای مختلف پروتکلTCP   ، فهمیدیم که در آغاز یک کانکشن  TCP  ابتدا دو طرف کانکشن Three way handshake  را انجام میدهند که با کمک بیت های کنترلی SYN  و ACK   انجام میشود و همینطور در پایان یک Session   هر دو peer با استفاده از بیت کنترلی FIN  کانکشن را پایان داده و حافظه اختصاص داده شده به آن کانکشن را آزاد میکنند. اما…

Read More