VTP

Vlan Trunk Protocol در شبکه های LAN برای جدا کردن Subnet های مختلف نیازمند به ساخت Vlan هستیم و در شبکه های Switching که دارای Scale بزرگی هستند برای پیاده سازی و مدیریت Vlan ها نیازمند راه اندازی VTP(Vlan Trunk Protocol) هستیم.این پروتکل Vlan Database را بر روی شبکه انتشار میدهد و یکی از پروتکل های انحصاری کمپانی سیسکو است. برای پیاده سازی پروتکل VTP باید تمام لینک های بین…

Read More