BotNets-Part 1

Botnets: از بین تمامی تهدیدات امنیتی، شبکه‌های بات یکی از بزرگترین مسائل مطرح‌شده در فضای مجازی هستند. شبکه‌های بات از تعداد زیادی رایانه تشکیل شده‌اند که قدرت پردازشی بالایی دارند. همین ویژگی‌ها است که این شبکه‌ها را مهم و خطرناک کرده است. در این شبکه‌ها Attacker با پیدا کردن آسیب‌پذیری بر روی سیستم قربانی، آن را تبدیل به یک بات کرده و با اتصال آن بات به کارگزار اصلی، مدیریت…

Read More