• طراحی و پیاده سازی راهکارهای VMware vSphere، طراحی و پیاده سازی راهکارهای VMware Horizon View
  • طراحی و پیاده سازی سرویس ها و تجهیزات امنیتی شبکه، راه اندازی و پیکربندی Firewall, IPS,WAF,…
  • طراحی و پیاده سازی شبکه های LAN/WAN، طراحی و پیاده سازی سرویس های ارزش افزوده شبکه، طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت و پایش شبکه