طراحی و پیاده سازی راهکارهای VMware vSphere، طراحی و پیاده سازی راهکارهای VMware Horizon View